Statuten SOS Nuchterheid vzw


Statuten vzw
SOS Nuchterheid - 9000 Gent - STATUTEN ***
Publicatie : 2002-06-27 N. 012459
Nummer van de vereniging : 124592002

TITEL I. -- Naam, zetel, doel, duur
Art. 1. De vereniging draagt als naam " SOS Nuchterheid ", v.z.w. evenwaardig afgekort als " SOSN ", v.z.w. De vereniging kadert zich in het internationaal verbond " Secular Organizations for Sobriety " en " SOS Save Our Selves ".
Art. 2. De vereniging is gevestigd in het arrondissement Gent, Kantienberg 9. Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur kan de zetel verplaatst worden binnen dit arrondissement.
Art. 3. par. 1. De vereniging heeft tot doel elke activiteit te ontplooien welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houdt met het vergemakkelijken van de toegang naar, en de opvang door Nederlandstalige zelfhulpgroepen of zelfzorgverenigingen voor lotgenoten en deelgenoten bij verslavingsbeheersing.
Daartoe, stelt de vereniging zich als opdracht :
1. Coördineren van de opvang en toegang voor hulpzoekenden tot seculiere verenigingen van ervaringsdeskundigen in verslavingsherstel.
2. Verspreiden van informatie over verslavingsherstel en zelfzorggroepen.
3. Bevorderen van initiatieven voor seculiere zelfzorg door ervaringsdeskundigen en deelgenoten.
4. Organisatorische steun verlenen aan seculiere zelfzorggroepen en hun continuïteit ondersteunen.
5. Het verzamelen van financiële middelen, zoveel als nodig is om zijn doelstelling te realiseren.
De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben.
par. 2. De vereniging kan één of meer bedrijfszetels tellen, waar de in de vorige par. bedoelde activiteiten uitgeoefend worden, zulks ook buiten het rechterlijk arrondissement waar de hoofdzetel gevestigd is.
par. 3. Volgens de regeling bepaald in het algemeen reglement kan de vereniging plaatselijke of andere afdelingen en onderafdelingen oprichten en opheffen en daarvoor alle gezag uitoefenen. De handelingen van dergelijke afdelingen en onderafdelingen verbinden de vereniging.
Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.
TITEL II. -- Leden
Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De eerste leden zijn de ondertekenende stichters.
Art. 6. De vereniging kan effectieve en aangesloten leden tellen. Alleen de effectieve leden bezitten de volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht in de algemene vergadering. De artikel 7 tot 10 zijn alleen op hen van toepassing.
De aangesloten leden of onder de benaming " beschermde leden ", hebben alleen die rechten en verplichtingen welke bepaald worden in het algemeen reglement.
Art. 7. Effectieve leden zijn de ondertekenaars van deze statuten en nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van de raad van bestuur. De beslissing is zonder beroep en dient niet gemotiveerd te worden. Aanverwante v.z.w.'s die wensen stemgerechtigd lid te worden, richten daartoe een aangetekend verzoek aan de raad van bestuur.
Art. 8. Ontslag en uitsluiting van de leden geschieden op de wijze bepaald bij artikel 12 van de wet van 27 juni 1921. Elk effectief lid is vrij zich uit de vereniging terug te trekken, en dit op elk ogenblik, mits schriftelijke melding van zijn ontslag aan de raad van bestuur.
Art. 9. par. 1. Uitgetreden en uitgesloten effectieve leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of door hun rechtsvoorgangers gedane inbreng terug te vorderen.
par. 2. De uittredende en uitgesloten effectieve leden moeten alle rekeningen met de vereniging vereffenen, en mogen slechts een eventueel krediet terugvorderen.
par. 3. Het effectief lidmaatschap houdt de aanvaarding in van het algemene reglementen van de " SOSN ", v.z.w.
Art. 10. par. 1. Er is geen bijdrage voor lidgeld verschuldigd.
par. 2. In geen geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.
TITEL III. -- Bestuur, raad van bestuur
Art. 11. par. 1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie effectieve leden, benoemd door de algemene vergadering en ten allen tijde door deze afzetbaar.
par. 2. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
par. 3. De raad van bestuur bestuurt de dagelijkse zaken, bereidt de te bediscussiëren ontwerpen voor en verzekert de coördinatie.
Art. 12. par. 1. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van vier jaar en zijn na deze termijn opnieuw verkiesbaar. Van de eerste raad van bestuur kan maximaal de helft na twee jaar op een algemene vergadering vervangen worden. Indien om de één of andere reden deze bepalingen niet kunnen nageleefd worden, dan blijven de uittredende bestuurders bij het verstrijken van hun mandaat in functie tot wanneer in hun vervanging is voorzien. Gedurende die tijd blijven ze verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Zij moeten de eerstvolgende verkiezingen voorbereiden, desnoods na statutenwijziging.
par. 2. Wanneer door overlijden, vrijwillig ontslag, afzetting enz. het mandaat van een bestuurder voortijdig een einde neemt, dan oefent de bestuurder die in diens plaats door de raad van bestuur verkozen wordt, deze functie verder uit tot het einde van het oorspronkelijk mandaat.
Art. 13. par. 1. De raad kan uit zijn leden een voorzitter, één of meer ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester of enige andere functionaris aanduiden.
par. 2. De raad vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders.
par. 3. Van elke vergadering wordt verslag opgemaakt, dat door de raad op zijn volgende vergadering wordt goedgekeurd. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Art. 14. par. 1. De raad bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt die bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen.
Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende en onroerende goederen en van het hypothekeren; van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn; van alle handels- en bankverrichtingen; van het opheffen van hypotheken.
par. 2. De raad benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun statuut.
par. 3. De raad kan één of meer van zijn bevoegdheden overdragen aan één of meer van zijn leden; hij kan ze volledig overdragen aan twee of meer van zijn leden.
Derden kunnen slechts volmacht ontvangen voor een duidelijk omschreven opdracht en mits deze in tijd beperkt is.
par. 4. De raad van bestuur vaardigt alle algemene reglementen uit die hij nodig oordeelt. Voor opname in het algemeen reglement dienen deze door de eerstvolgende algemene vergadering bekrachtigd te worden.
par. 5. De raad kan één of meer afgevaardigde bestuurders aanstellen, belast met het dagelijks bestuur, o.m. met de geldige handtekening tegenover het bestuur der posterijen, belastingen, distributiemaatschappijen en andere ministeriële departementen of administraties, evenals courante algemene briefwisseling of elektronische post.
Worden er twee of meer afgevaardigde bestuurders aangesteld, dan oefenen zij, behoudens bijzondere volmacht aan één onder hen, gezamenlijk het dagelijks bestuur uit.
par. 6. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering worden uitgeoefend door de raad van bestuur.
par. 7. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met een meerderheid van de stemmen, uitgebracht door de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.
Art. 15. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Tegenover derden zijn dezen er niet toe verplicht enig bewijs hiervan voor te leggen; tegenover de vereniging blijven zij evenwel persoonlijk aansprakelijk. De raad kan deze handtekening ook verlenen aan één van de bestuurders en zelf aan een derde, voor bepaalde en beperkte opdrachten overeenkomstig artikel 14, par. 3 en par. 5.
TITEL IV. -- Algemene vergadering
Art. 16. De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden. Elk lid mag zich echter door een ander lid laten vertegenwoordigen.
Geen vertegenwoordiger mag beschikken over meer dan één geschreven volmacht. Ieder lid beschikt over één stem.
Art. 17. De algemene vergadering is bevoegd voor :
a) Statutenwijzigingen.
b) Benoeming en afzetting van bestuurders.
c) Goedkeuring van begroting en rekeningen.
d) Vrijwillige ontbinding.
e) Uitsluiting van effectieve leden.
f) Goedkeuring van het algemeen reglement
Art. 18. par. 1. Elk jaar wordt tenminste één gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begroting van het volgend jaar. Zij heeft plaats zo spoedig mogelijk na afloop van het vorige boekjaar en uiterlijk in de loop van de maand februari.
par. 2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer een vijfde van de effectieve leden daarom verzoeken.
par. 3. Oproepingen kunnen alleen geldig gedaan worden onder de handtekening van de voorzitter, van twee bestuurders of van één vijfde van de effectieve leden Zij worden verstuurd per gewone post ten laatste acht dagen voor de vergadering.
par. 4. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats en behelst de agenda. Deze wordt bepaald door de raad van bestuur, maar één twintigste van de leden hebben het recht punten op de agenda aan te brengen.
par. 5. De vergadering kan geen geldige besluiten nemen buiten de agenda.
Art. 19. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens verhindering, door een ander lid van de raad.
Art. 20. par. 1. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldige besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van stemmen en volgens de bepalingen in het algemeen reglement.
par. 2. Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden; bepaald bij artikelen 6, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, in acht genomen worden. Voor een statutenwijziging worden echter als bijkomende voorwaarden gesteld : de aanwezigheid van viervijfde van de leden van de raad van bestuur, en een bijzondere meerderheid van viervijfde van de leden van de raad.
par. 3. Wanneer er tussen de leden van de algemene vergadering onenigheid ontstaat, kan de beslissing in kwestie door een derde genomen worden, De bepalingen hiervoor zijn vastgelegd in het algemeen reglement.
Art. 21. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of door de secretaris of door twee bestuurders. Leden en derden die van een wettig belang doen blijken, kunnen afschriften of uittreksels van de verslagen bekomen.
TITEL V. -- Financieel beleid
Art. 22. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. (Bij uitzondering loopt tijdens het oprichtingsjaar het boekjaar vanaf de oprichtingsdatum tot 31 december) Rekeningen en begrotingen worden, eventueel door bemiddeling van de penningmeester, door de raad van bestuur voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
TITEL VI. -- Ontbinding en vereffening
Art. 23. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, kan tot ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 20 en volgende van de wet van 27 juni 1921 en overeenkomstig deze statuten. Het besluit tot ontbinding benoemt tevens één of meer vereffenaars; bij gebreke daarvan kan de Rechtbank tot zulke benoeming overgaan op verzoek van de meest gerede belanghebbende.
Art. 24. Welke ook de oorzaak van de ontbinding, de bestemming van de netto-activa wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij de vereffenaars voorstellen kunnen indienen.
Art. 25. Aangelegenheden die door deze statuten met zouden gereld zijn worden geregeld overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.
TITEL VII. -- Slotbepalingen
Art. 26. De interne werking van de vereniging kan in het algemeen reglement worden bepaald.
Aldus aangenomen en met éénparigheid van stemmen op de stichtingsvergadering gehouden te Gent op 1 juni 2002.
--Benoeming-- -- Raad van bestuur
Samenstelling van de eerste raad van bestuur :
De algemene vergadering van " SOS Nuchterheid ", v.z.w. op 1 juni 2002, te 9000 Gent heeft ingevolge de artikelen 11, 12 en 13 van de statuten, de hiernavolgende personen benoemd tot bestuurders voor een duur van vier jaar : Langhendries, André; Symons, Paul; Van der Borght, Wilfried; Vleugels, Rinaldus.
De volgende functies werden in deze raad van bestuur verdeeld.
Symons, Paul, voorzitter.
Van der Borght, Wilfried, ondervoorzitter.
Vleugels, Rinaldus, secretaris.
Langhendries, André, penningmeester.
1 juni 2002.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Symons, Paul, voorzitter.