HervalpreventieEén van de meest voorkomende eigenschappen van mensen die samen met ons op zoek gaan naar hun
persoonlijke nuchterheid is de “hopeloosheid” voorafgaand aan, of volgend op een herval en die zich meester heeft gemaakt van de persoonlijke ingesteldheid.
Vele, zoniet alle verslaafden hebben dikwijls reeds een lange, en in hun ogen een eindeloze weg afgelegd die gekenmerkt wordt door enerzijds een toenemend middelmisbruik en anderzijds diverse pogingen om dit misbruik te stoppen of minstens te matigen.
Dikwijls heeft de mate waarin ze met herval worden geconfronteerd, en de ernstige gevolgen van ieder herval er toe geleid dat ze alle hoop op een toekomst zonder afhankelijkheid of verslaving opgeven en geen pogingen tot verandering meer ondernemen.

Een van de belangrijkste taken binnen ieder SOS NUCHTERHEID® initiatief bestaat er in om mensen te helpen in hun pogingen om de diverse vormen van doemdenken te helpen ontzenuwen en te doorbreken.
Praktisch komt het er op neer dat we mensen helpen om in te zien dat betreffende hun persoonlijke afhankelijkheid zaken zoals voorbestemdheid, onmacht en radeloosheid stuk voor stuk kunnen verlaten worden en vervangen worden door positievere vooruitzichten op een ander leven … een leven zonder afhankelijkheidsgedrag.

De bewustwording van het feit dat men, net als ieder andere deelnemer aan de SOS NUCHTERHEID® initiatieven, over al de persoonlijke mogelijkheden beschikt om te kunnen veranderen van een afhankelijk naar een onafhankelijk bestaan is één van de eerste fasen die men doormaakt.
Zelfzekerheid en assertiviteit nemen toe naarmate men zich sterker voelt groeien in zijn herwonnen onafhankelijkheid.
De individuele bewustwording kan worden bereikt door het feit dat de omgeving waarin men terecht komt bestaat uit mensen die uit vrije wil, pogingen ondernemen om consequent te werken aan hun afhankelijkheidsgedrag.

Naast het feit dat men er gelijkgestemden aantreft in hun streven nuchterheid op te bouwen en te bestendigen is binnen de werking van SOS NUCHTERHEID® het ontbreken van dogmatiek en religie voor de deelnemers dikwijls niet alleen een vereiste maar tevens een opluchting.
Laat ons duidelijk zijn : SOS NUCHTERHEID® is niet gekant tegen andere zelfhulp initiatieven die een andere visie, aanpak of programma als uitgangspunt hebben.

We gaan zelfs verder en kunnen stellen dat die initiatieven noodzakelijk zijn, dat ze voldoen en dat ze tegemoet komen aan de wensen van heel wat van de betrokken hulpzoekenden.
Ze hebben reeds sinds decennia lang bewezen dat ze daadwerkelijk aanslaan en overleven.
Alleen zijn ze voor sommigen onverenigbaar met hun persoonlijke levensbeschouwelijke visie en zijn ze in de ogen van vele van onze mensen dikwijls te sterk religieus geïnspireerd.

Vanuit deze vaststelling is SOS NUCHTERHEID® als een alternatief opgericht voor diegene die zelfzorginitiatieven zoeken los van de geciteerde dogmatiek. SOS NUCHTERHEID® is daarentegen gebaseerd op de beginselen van het vrijzinnig humanisme waarin uitsluitend de mens centraal als zingever staat.

Binnen onze werking wordt éénieder aangemoedigd zijn of haar problematiek bespreekbaar te maken en daadwerkelijk aan te pakken en om te buigen. Een belangrijk aspect van de SOS NUCHTERHEID® zelfzorg is de factor : professionele begeleiding.

SOS NUCHTERHEID® probeert aan alle deelnemers duidelijk te maken dat een professionele begeleiding niet onbelangrijk is en sommige gevallen ook noodzakelijk is. Mensen die middelafhankelijk zijn, en die op eigen initiatief proberen te stoppen sporen we aan om contact op te nemen met de huisarts voor minstens een open gesprek over hun problematiek en raden hun een medisch onderzoek aan.

Ook wordt binnen iedere lokale SOS NUCHTERHEID® werking het nut onderstreept van de professionele psychiatrische begeleiding die er voorhanden is die mogelijks zal moeten overwogen worden door de individuele hulpzoekende.
Tevens bespreken we de psychiatrische opvang en begeleiding dewelke sommigen reeds hebben gehad, de resultaten ervan en de eventuele nazorg.

Hier is voor SOS NUCHTERHEID® initiatieven een belangrijke rol weggelegd met name deze van het aanmoedigen en helpen in standhouden van de nazorg en de professionele nazorg in het bijzonder. We leggen sterk de nadruk op het belang van het onderhouden en opvolgen van de contacten met de professionelen ondermeer in de instelling waar de betrokkene eerder werd behandeld.

Niet zelden zien we dat de professionele nazorg door betrokkene te vroeg op eigen initiatief wordt teruggeschroefd of de deelname wordt gestopt ondanks dat er daarover duidelijke afspraken werden gemaakt. Het is ook dikwijls op die momenten dat we herval vaststellen. Binnen SOS NUCHTERHEID® is hervalpreventie het logisch vervolg op de fase van nuchterheidverwerving en opbouw.

De individuele preventie houdt in dat de betrokkene inzicht verwerft in de eigen persoonlijke gedragsstructuur en in de specifieke eigenschappen die men bij zichzelf vaststelt en die een invloed hebben op het middelafhankelijk gedrag.
De resultaten worden besproken en waar mogelijk wordt er gezocht naar methodes en oplossingen om herval te helpen voorkomen.
Vanuit de ervaringen dewelke de diverse deelnemers aan bod laten komen kan iedere betrokkene zijn of haar strategie aanpassen of bijsturen.

Hier is het van het grootste belang te onderstrepen dat herval binnen SOS NUCHTERHEID® als zeer ernstig wordt beschouwd maar niet wordt gedramatiseerd. Herval wordt slechts dan dramatisch als er niet wordt op gereageerd. Het wordt pas echt dramatisch als men zich als gevolg van herval isoleert en terug in afzondering en uitzichtloze hopeloosheid beland.

Vanuit ieder herval kan en moet men proberen te leren om beter voorbereid te zijn.
In die zin is de beschikbaarheid en de toegang tot de diverse initiatieven misschien nog het belangrijkst.

We willen vooral de boodschap overbrengen dat men ongeacht de toestand
waarin men verkeert beroep kan doen op een laagdrempelig initiatief dat mensen wil
en kan helpen in de mate dat ze geholpen willen worden.


Top